Joshua Herbert Epstein
August 2008

next==>      

Joshua at the Art Class - left foot kick
Beresford Rec Center
San Mateo, August 11, 2008

Joshua at the Art Class - right foot kick
Beresford Rec Center
San Mateo, August 11, 2008

Joshua at the Gymnastics Class - doing his mat exercises
Beresford Rec Center
San Mateo, August 11, 2008

Joshua at the Gymnastics Class
Beresford Rec Center
San Mateo, August 11, 2008